Felhívjuk figyelmét hogy Önnek, mint a Társasháznál személyes adatok kezelésében érintettnek
  1. joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
  2. kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  3. joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik), valamint
  4. a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  5. jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja (Postacím: 1583 Budapest, PF 96 e-mail cím: info@stabil-teka.hu). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
  6. joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat (Postacím: 1583 Budapest, PF 96 e-mail cím: info@stabil-teka.hu). A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).